Mansur – Tane Karanfil – Karafil Kokërr

Mansur – Tane Karanfil – Karafil Kokërr